Privacystatement

PRIVACY STATEMENT NACHTRUST ONLINE

PRIVACYVERKLARING  versie 21 Mei 2018

NachtRust Online respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.  

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Wettelijke bepalingen
NachtRust Online, gevestigd aan de Ondernemingsweg 53, 1422DZ Uithoorn KvK 28087350 is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Hierna te noemen: “de beheerder”.
De volgende websites en applicaties behoren tot NachtRustOnline:

  • NachtRustOnline.nl;
  • Terschellinger.com;
  • NieuwTextiel.nl;
  • Koelbed.nl;
  • OnlineDekbed.nl;
  • HarrisDarwin.nl;
  • AntiMugSlapen.nl.

Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website als ook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.
 
De content van de website  
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
-vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
-vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

Het verzamelen van gegevens en doeleinden van gebruik

De beheerder verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie en het nakomen van wettelijke verplichtingen.
Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen de beheerder, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering.
Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan de beheerder groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van NachtrustOnline.nl en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners. Hierbij kunnen ook cookies worden gebruikt. Informatie kunt u ook per e-mail ontvangen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kunt u tevens op het door u opgegeven emailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Met betrekking tot informatie verkregen van de beheerder kunt u een e-mail sturen via onze website naar klantenservice@nieuwtextiel.nl.
Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan de beheerder gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar de beheerder mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening. De beheerder gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.
Klanten zijn verplicht de beheerder van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang de beheerder geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij de beheerder bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een  ieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via klantenservice@nieuwtextiel.nl . U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar uw account.
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

TrustedShops
Om ons TrustedShops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van TrustedShops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de TrustedShops Trustbadge geïntegreerd.

Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin je verzoek met bijvoorbeeld je IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van je internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na je laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Daarnaast wordt na het plaatsen van je bestelling je e-mailadres, ordernummer en inhoud van de bestelling doorgegeven aan TrustedShops. Zij sturen vervolgens een e-mail om ons te beoordelen, zodat we onze dienstverlening en productaanbod kunnen verbeteren. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan TrustedShops doorgegeven wanneer je na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de TrustedShops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen jou en TrustedShops contractuele overeenkomst.

Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres:klantenservice@nieuwtextiel.nl.
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.  Voor meer informatie over het cookie gebruik van onze website, zie cookies pagina onderaan de website.

Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot klantenservice@nieuwtextiel.nl.

© CopyRock All rights reserved
© CopyRock All rights reserved